Referat af Delebilforenings  Generalforsamling d. 29.4.2004

Tilstede:            Steen, Ole (ankommet under pkt.4), Hanne, Jan, Helle, Elizabeth, Paolo (referent)

Ikke tilstede:      resten

Dato:                29.04.2003

Dagsorden:

1.       Valg af dirigent og referent.

2.       Bestyrelsens beretning.

3.       Forelæggelse af årsregnskab og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskabet.

4.       Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget, og beslutning om eventuel ændring af vilkår og vederlag for benyttelse af foreningens køretøjer samt fastsættelse af indmeldelsesgebyr, depositum, månedligt kontingent og godtgørelse til personer, som udfører opgaver for foreningen.

5.       Forslag fra medlemmer.

6.       Valg af bestyrelse.

7.       Valg af intern, og eventuel ekstern revisor.

8.       Eventuelt.

Ad 1 Valg af dirigent og referent

Helle blev valgt som dirigent, Paolo som referent.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede at mødet var lovligt indkaldt.

Ad 2 Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretningen er vedlagt.

Efter beretningen fulgte en debat foranlediget af Helles spørgsmål om, hvorvidt det var muligt lovligt at undgå at betale så meget i moms, som vi gør, ved at øremærke en del af kontingentet til betaling af nogle helt bestemte udgifter, som ikke er momsbelagte.

Jan havde spurgt vores ekstern regnskabskonsulent, som mente, der var en stor chance for, at det var ulovligt. Forsamlingen mente ikke det var fornuftigt at spørge Told og Skat, om denne konstruktion kan anvendes. Steen orienterede om at SF arbejder i Folketinget om at afskaffe denne byrde på delebilforeninger og vi håber på, at vi slipper for den store post ad denne vej.

Beretningen blev vedtaget enstemmigt.

Ad 3 Forelæggelse af årsregnskab og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskabet

Jan præsenterede regnskabet punkt for punkt. Regnskabet var vedlagt indkaldelsen.

Det blev kommenteret at regnskabet nu er meget overskueligt. Et punkt hvor man kunne gøre det endnu mere klart kunne lige være at adskille kontingentindbetalinger fra lejeindtægter. I praksis er dette dog svært pga. de muligheder vi pt. råder over for at udstede regningerne.

Steen kommenterede at disse to poster vises adskilt på budgettet (næste punkt på dagsorden).

Det blev bemærket at vi har en stor udgift for forsikring. Det blev forklaret at forsikringerne er dyre, men vi har stadigvæk en positiv balance i forhold til forsikringselskabet, da de betalte for en hel ny bil. Det er formentlig også skaderne på bilerne, der gør at den nyeste bil koster mere i forsikring, da vi startede flere trin højere.

Bestyrelsen vil prøve at flytte forsikringerne til Provincial (Høje Taastrup Delebilklubs forsikringsselskab), som er billigere. Det kan dog kun gøres én bestemt måned (omkring september).

Den interne revisor har ikke fundet noget uregelmæssigt i regnskabet.

Regnskabet blev vedtaget enstemmigt

Ad 4 Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget, og beslutning om eventuel ændring af vilkår og vederlag for benyttelse af foreningens køretøjer samt fastsættelse af indmeldelsesgebyr, depositum, månedligt kontingent og godtgørelse til personer, som udfører opgaver for foreningen

En forklaring af budgettet er vedlagt. Der forudsættes at priserne bliver de samme. Budgettet blev vedtaget.

Ad 5 Forslag fra medlemmer

Et forslag til vedtægtsændring fra bestyrelsen var medsendt sammen med indkaldelsen.

Dirigenten konstaterede at der ikke kunne opnås mulighed for en vedtagelse (2/3 af mulige stemmer), men at såfremt forslaget måtte opnå 2/3 af de afgivne stemmer kunne det gå videre til en ekstraordinær generalforsamling, hvor det kunne vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer.

Steen præsenterede forslaget

Forslaget fik enstemmig tilslutning og vil blive stillet igen ved en ekstraordinær generalforsamling.

Ad 6 Valg af bestyrelsen

Jan og Steen er til valg og stiller op til genvalg. Paolo ønsker at træde ud af bestyrelsen pga. andre tungere opgaver. Ole stillede op som afløser for Paolo og blev valgt for det resterende år i perioden. Steen og Jan blev genvalgt for en 2-årig periode.

Ad 7 Valg af intern, og eventuel ekstern revisor

Helle blev valgt som intern revisor. Der blev ikke valgt nogen ekstern revisor.

Ad 8 Eventuelt

Steen præsenterede en idé som stammer fra Peter (23, tidligere medlem) om at klubben kunne købe en el-dreven scooter. Scooteren har en autonomi på 75km med 4 timers genopladningstid. Steen oplyste at landsgennemsnittet for knallertkørsel er ca. 8,4 km. Baseret på denne længde, en km-pris for el på kr 0,06/km (6 øre)  og et slag på tasken mht. hvor mange turer, der kan sælges til medlemmerne, så kan såden én løbe rundt (rent økonomisk) for kr. 5,- i timen og kr. 1,- pr. km.

Nyheden blev generelt modtaget positivt og bestyrelsen opfordres til at gå videre med den. Steen vil sende et spørgeskema ud for at høre forslag fra medlemmerne, om i hvilke situationer de konkret kan forestille sig at bruge scooteren.

Dirigenten takkede for god ro og orden.