Referat af ekstraordinær generalforsamling i Munksøgård Delebilsforening den 30-6-2003

Tilstede:          Steen (referent), Ole og Jan

Ikke tilstede:   resten

Dato:              30.06.2003

Dagsorden:

1.       Forslag om vedtægtsændring vedr. selvskyldnerkaution

2.       Eventuelt.

Ad 1 Forslag om vedtægtsændring vedr. selvskyldnerkaution

Baggrunden for indkaldelse af en ekstraordinær generalforsamling var at nedenstående forslag om vedtægtsændring om selvskyldnerkaution ikke blev vedtaget på den ordinære generalforsamling den 29.4.03, idet generalforsamlingen ikke var beslutningsdygtig i forhold til vedtægtsændringer, da under 2/3 af medlemmerne var fremmødte. Forslaget fik dog enstemmig tilslutning på den ordinære generalforsamling. Forslaget kan derfor vedtages på den ekstraordinære generalforsamling med 2/3 af de fremmødte.

Bestyrelsen havde derfor genfremsat forslag om vedtægtsændringer af den nuværende §5 således at medlemmerne automatisk stiller en selvskyldnerkaution i forbindelse med medlemsskab. Passive medlemmer er dog undtaget selvskyldnerkaution. I konsekvens heraf stiller bestyrelsen også forslag om at stk. 3.8 ændres, således at overgang til passivt medlemsskab skal ske med tre måneders varsel mod nu kun en måned. Hvis det kun var en måned kunne medlemmer overgå til passivt medlemsskab i tilfælde af at foreningen fik økonomiske problemer, og herved unddrage sig en økonomisk forpligtigelse.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Ad 2 Eventuelt

Der var ingenting under dette punkt.

Venlig hilsen

Bestyrelsen, 30-06-03

Steen Solvang Jensen, Jan Olsen og Ole Winther