Referat af ekstraordinær generalforsamling i Munksøgård Delebilsforening d. 15/4 2009.

 

Dagsorden :

1.       Valg af dirigent og referent.

2.    Forslag til vedtægtsændringer for at kunne få Sparekassen Sjælland som bankforbindelse

3.       Eventuelt.

 

Ad 1. Valg af dirigent og referent:

 

Ole Winther Olsen blev valgt til dirigent og Jan Olsen til referent.

 

Ad 2. Forslag til vedtægtsændringer for at kunne få Sparekassen Sjælland som bankforbindelse:

 

Bestyrelsen stiller et forslag til vedtægtsændringer, således at det er muligt at skifte vores nuværende bankforbindelse Roskilde Bank ud med Sparekassen Sjælland, Trekroner. Roskilde Bank er gået konkurs, og vi skal således finde en ny bankforbindelse snarest. I den forbindelse har Sparekassen Sjælland stillet en række krav om ændring af vores vedtægter for yderligere at sikre sig mod eventuelle tab. Kravene præciserer bl.a. pantsætnings- og udlodningsforhold og forlænger frister for udmeldelse samt præciserer hæftelsesforhold. Der er tale om mindre ændringer, som bestyrelsen nemt har kunnet tilslutte sig, og som også gør vores vedtægter endnu bedre med bedre beskyttelse af foreningen men også det enkelte medlem. De foreslåede vedtægtsændringer er vedlagt (Vedtaegter_2009_incl track changes_v2.doc) med korrekturrettelser, så det er nemt at se, hvor vedtægterne bliver rettet. Endvidere vedlægges en begrundelse for hver ændring (Munksøgård Delebilforenings svar på tilbud_03-03-2009.doc). På den ordinære generalforsamling den 31. marts var der enstemmig tilslutning til bestyrelsens forslag om fremover at have Sparrekassen Sjælland som bankforbindelse, og de vedtægtsmæssige ændringer det giver anledning til, som er beskrevet i vedlagte bilag. Det er de samme bilag som blev rundsendt til den ordinære generalforsamling.

 

Forslaget til vedtægtsændringer blev vedtaget.

 

Ad 3 Eventuelt:

 

Der var intet til dette punkt.