Referat af ordinær generalforsamling i Munksøgård Delebilsforening i halmhuset
(Munksøgård 21B) tirsdag d. 23. april 2013 kl. 20:00


Deltagere: Steen Solvang Jensen (formand), Jan Peiter (kasserer), Ole Winther, Jacob Harboe, Merete
Andersen, Lars Levin-Jensen, og Lotte Kjærgaard.

Link til formandens beretning, regnskab og forslag


Dagsorden i følge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Forelæggelse af årsregnskab og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskabet.
  4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget, og beslutning om eventuel ændring af vilkår og vederlag for benyttelse af foreningens køretøjer samt fastsættelse af indmeldelsesgebyr, depositum, månedlig kontingent og godtgørelse til personer, som udfører opgaver for foreningen.
  5. Forslag fra medlemmer.
  6. Valg af bestyrelse.
  7. Valg af intern, og eventuel ekstern revisor.
  8. Eventuelt.

Ad 1 Valg af dirigent og referent

Ole Winther blev valgt til dirigent og Steen Solvang Jensen til referent.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var rettidig indkaldt ved email den 8. april.


Ad 2 Bestyrelsens beretning

Bestyrelsen beretning er vedlagt som bilag. Beretningen blev taget til efterretning.


Ad 3 Forelæggelse af årsregnskab og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af
årsregnskabet


Regnskab for 2011 og 2012 blev fremsendt til medlemmerne den 19. april via email.
Regnskab for 2011 er også omdelt, da intern revisor (Lars Levin) havde mange bemærkninger til regnskabet
ved sidste års generalforsamling, og det kun blev betinget vedtaget på sidste generalforsamling.
Regnskaberne er udarbejdet af vores kasserer Jan Peiter og revideret/modificeret af vores interne revisor
Lars Levin.
Underskrevet regnskab er vedlagt som bilag.
Regnskabet viste et forholdsvist stort overskud på 135,949,31 kr. og vores egenkapital er nu på 631.533,09
kr.
Da vi ikke har interesse i at oparbejde et stort overskud og egenkapital blev det besluttet at bestyrelsen
udarbejder en analyse af, hvordan priserne kan sættes ned. Eksempelvis vil en nedsættelse af km-priserne
på 25 øre pr. km koste omkring 70.000-80.000 kr. om året.


Ad 4 Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget, og beslutning om eventuel ændring af vilkår og
vederlag for benyttelse af foreningens køretøjer samt fastsættelse af indmeldelsesgebyr,
depositum, månedligt kontingent og godtgørelse til personer, som udfører opgaver for
foreningen

Budget for 2013 er vedlagt i bilag, men indtægterne pr bil forventes nedjusteret, som følge af nedsættelse af
priserne.


Ad 5 Forslag fra medlemmer

Bestyrelsen har stillet forslag om en såkaldt garantibil. Forslaget var omdelt med indkaldelse til
generalforsamlingen.
Bestyrelsen foreslår en garantiordning for bil. Alle medlemmer i Munksøgård Delebilforening har ret til at leje
en udlejningsbil i perioder, hvor de ikke kan få en ønsket delebil, fordi den allerede er udlejet. Retten gælder
hele året. Foreningen refunderer prisforskellen mellem udlejningspris og delebilpris. Medlemmet sørger selv
for leje af udlejningsbilen, samt afhentning og aflevering. Forslaget er mere detaljeret beskrevet i vedlagte
dokument.
Forslaget blev vedtaget, og bestyrelsen vil implementere det ved at indgå en aftale med et biludlejningsfirma.


Ad 6 Valg af bestyrelse

Samtlige bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen, således at halvdelen
eller den tilnærmede halvdel af bestyrelsen afgår ved hver ordinær generalforsamling.
Bestyrelsen består pt. af Steen Solvang Jensen, Jan Peiter, Ole Winther, Jacob Harboe.
Ole Winther og Jan Peiter blev genvalgt på sidste generalforsamling og er derfor ikke på valg.
Steen Solvang Jensen og Jacob Harboe er på valg og ønsker begge genvalg. De blev begge genvalgt.
Generalforsamlingen vælger desuden for et år ad gangen en eller to bestyrelsessuppleanter med angivelse
af deres rækkefølge. Dette har vi som oftest ikke gjort og heller ikke fundet nødvendigt denne gang.


Ad 7 Valg af intern, og eventuel ekstern revisor

Lars Levin-Jensen vil gerne fortsætte med at være intern revisor, og blev genvalgt. Vi har ingen ekstern
revisor, fordi det ville koste omkring 10.000 kr.


Ad 8 Evt.

Der er ikke noget til eventuelt.