Generalforsamlingen

Herunder er et udrag fra vedtægterne. Her er referaterne fra generalforsamlingen :

 1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

 2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 4 måneder efter regnskabsårets udløb med følgende dagsorden:

 3. Valg af dirigent og referent.

 4. Bestyrelsens beretning.

 5. Forelæggelse af årsregnskab og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskabet.

 6. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget og beslutning om eventuel ændring af vilkår og vederlag for benyttelse af foreningens køretøjer samt fastsættelse af indmeldelsesgebyr, depositum, månedligt kontingent og godtgørelse til personer, som udfører opgaver for foreningen.

 7. Forslag fra medlemmer.

 8. Valg af bestyrelse.

 9. Valg af intern, og eventuel ekstern revisor.

 10. Eventuelt.

 11. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når en generalforsamling eller et flertal af bestyrelsens medlemmer eller 1/4 af medlemmerne eller revisor, med angivelse af dagsorden, forlanger det.