Intro og historie

Munksøgård Delebilsforening blev stiftet d. 22. maj 2000 for at stille biler til rådighed for primært personer, som bor i det økologiske bofælleskab Munksøgård, Trekroner, Roskilde. En bestyrelse blev nedsat for at gennemføre detailplanlægningen af delebilsforeningen. De første biler - en Fiat Punto og en Citroën Berlingo kunne tages i brug den 5. december 2000 af foreningens 24 medlemmer.

En lille initiativ gruppe påbegyndte det indledende arbejde med forberedelse af foreningen tilbage i efteråret 1998. Der blev først gennemført en spørgeskemaundersøgelse i oktober 1998 blandt de kommende beboere, som skulle afdække interessen for at danne en delebilsforening. Resultatet af denne lille undersøgelse viste et klart behov for en delebilsforening. Svarene i undersøgelsen overvurderede dog interessen, idet færre har tilmeldt end undersøgelsen gav indtryk af. På denne baggrund blev der afholdt et åbent møde den 9. december 1999 for alle kommende beboere med interesse for delebilsforeningen, hvor der også blev nedsat en arbejdsgruppe. Dansk Bil Consult blev hen af vejen knyttet til arbejdsgruppen og senere bestyrelsen som konsulent.

Arbejdsgruppen udarbejdede derfor i foråret 2000 et prospekt, med forslag til vedtægter, medlemsvilkår og prisliste, som et konkret oplæg til, hvordan en andelsforening kunne stiftes med det formål at etablere en delebilsordning på Munksøgård for interesserede beboere.

Foreningen er en brugerstyret non-profit forening, som har til formål at stille biler til rådighed for medlemmerne mod vederlag, således at der opnås dækning af foreningens udgifter, hensættelser m.v. I modsætning til de fleste andre delebilsklubber ejer foreningen bilerne, fordi dette forventes at være mest økonomisk. Udover at opnå en for foreningen rimelig konsolidering, stræbes der ikke efter noget overskud. Foreningen skal endvidere ved køb af biler og driften heraf tilstræbe at opnå miljøfordele i form af energieffektive biler samt færre biler, mindre kørsel og mindre samlet miljøbelastning i forhold til individuel bilisme. Munksøgård Delebilforening har en målsætning om at blive CO2 neutral i 2025. Dette kan ske gennem at øge andelen af elbiler, plug-in hybridbiler, energieffektive hydrid benzinbiler samt CO2 kompensation. Tiltagene skal gennemføres på en måde og i et tempo, så medlemmernes transportbehov tilgodeses.

Foreningen har et sæt vedtægter, medlemsvilkår og prisliste, der udgør foreningens grundlag. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Den daglige ledelse af foreningens arbejde varetages af en valgt bestyrelse.

Generalforsamling

Herunder er et uddrag fra vedtægterne:

  1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.
  2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 4 måneder efter regnskabsårets udløb med følgende dagsorden:
  3. Valg af dirigent og referent.
  4. Bestyrelsens beretning.
  5. Forelæggelse af årsregnskab og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskabet.
  6. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget og beslutning om eventuel ændring af vilkår og vederlag for benyttelse af foreningens køretøjer samt fastsættelse af indmeldelsesgebyr, depositum, månedligt kontingent og godtgørelse til personer, som udfører opgaver for foreningen.
  7. Forslag fra medlemmer.
  8. Valg af bestyrelse.
  9. Valg af intern, og eventuel ekstern revisor.
  10. Eventuelt.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når en generalforsamling eller et flertal af bestyrelsens medlemmer eller 1/4 af medlemmerne eller revisor, med angivelse af dagsorden, forlanger det.

Her er referaterne fra generalforsamlingen

Bestyrelsen

Referaterne fra bestyrelsesmøderne kan læses her efterhånden som møderne bliver holdt.

Bestyrelsen er på valg i henhold til vedtægterne.

Medlemmerne af bestyrelsen kan ses under Kontakt

Vedtægter

Gældende vedtægter ses her

Vedtaget på den stiftende generalforsamling d. 22/5-2000.
Rettet på ekstraordinær generalforsamling d. 31/10-2000.
Rettet på ekstraordinær generalforsamling d. 1/10-2002
Rettet på ekstraordinær generalforsamling d. 30/6-2003
Rettet på ekstraordinær generalforsamling d. 11/4-2006
Rettet på ekstraordinær generalforsamling d. 12/3-2008
Rettet på ekstraordinær generalforsamling d. 15/4-2009
Rettet på ekstraordinær generalforsamling d. 11/5-2016
Rettet på ekstraordinær generalforsamling d. 9/5-2017

Medlemsvilkår

Vilkår for brugen af bilerne i Munksøgård Delebilsforening: Medlemsvilkår

Vedtaget på den stiftende generalforsamling d. 22/5 2000.
Justeret på bestyrelsesmøde d. 22/11 2000.
Justeret på bestyrelsesmøde d. 15/11 2005
Justeret på bestyrelsesmøde d. 8/6 2016
Justeret på bestyrelsesmøde d. 14/2 2019

Grøn omstilling

Bestyrelsens strategi for grøn omstilling kan læses her

Samarbejdspartnere

Spar Nord
Roskilde Afdeling
Københavnsvej 65, 4000 Roskilde
Telefon: 46 35 51 00
www.sparnord.dk
Munksøgård Delebilsforening har en kassekredit hos Spar Nord til køb og drift af bilerne. Foreningens medlemmer betaler den månedlige kørselsregning via deres dankort, som er tilknyttet bookingsystemet.

IF Forsikring
Munksøgård Delebilforening har bilerne ansvars- og kaskoforsikret i If Forsikring.
If Forsikirng
Stamholmen 159
2650 Hvidovre
Tlf. 70 12 24 24
www.if.dk

LetsGo
Munksøgård Delebilforening benytter bookingsystem udviklet af LetsGo. LetsGo har driftsansvaret for bookingsystemet (www.letsgo.dk).

Citroën Roskilde
Munksøgård Delebilforening har fortrinsvis biler fra Citroën i forskellige størrelser.
Andersen Biler
Københavnsvej 154
4000 Roskilde
Tlf.:46 38 00 40
www.citroenforhandler.dk/roskilde

Renault Roskilde
Munksøgård Delebilforening leaser Zoe elbiler gennem Renault Roskilde via Toyota Financial Services Danmark A/S.
Stubbe Roskilde
Betonvej 2, Box 198,
4000 Roskilde
Tlf.: 46 33 04 00
www.stubbe.dk

CLEVER A/S
Munksøgård Delebilforening har leaset væghængte ladere til opladning af elbiler gennem CLEVER.
Støberigade 14, 3. sal, 2450 København SV
1606 København V
Tlf. 82 30 30 30
www.clever.dk

Europcar i Roskilde
Skulle vi ikke have en delebil i ønsket tidsrum har du ret til at leje en udlejningsbil til delebilpris, se Garantibil. Det sker gennem biludlejningsfirmaet
Europcar i Roskilde,
Københavnsvej 128,
4000 Roskilde,
tlf. 46 75 01 02.

Sixt
Munksøgård Delebilforening leaser Zoe elbiler gennem biludlejningsnings- og leasingfirmaet
Sixt, Mobility Service Denmark A/S,
Kystvejen 42,
2770 Kastrup,
Tel. 32 48 11 00,
www.sixt.dk.

Danske By- og Delebiler
Munksøgård Delebilforening er medlem af Danske By- og Delebiler, som er en interesseforening for danske delebilsudbydere og arbejder bl.a. for bedre forhold for delebiler. Mere information på Danske By- og Delebilers hjemmeside. Her kan du også læse mere om forskellige delebilsudbydere i Danmark.
https://danskedelebiler.dk

Privatlivspolitik